Billing & shipping address:

Name: Nafnið þitt, t.d. Jón Jónsson

Address:ShopUSA, 1424 Baker Road

Address 2:Þitt ShopUSA suite-númer

City and zip:Virginia Beach, 23455

State:Virginia (VA)

Tel:757-641-3696

| |
Gengi

USD:119,21 flag

Skrá sendingu

Reiknivél

     Reikna

Skilmálar

Yfirfarið skilmála þessa vel áður en skráð er sending. Þessar reglur og skilmálar gilda á milli þín, Þjónustukaupanda, og okkar, Hantris Holding ehf. Smaratorgi 3, kt. 490209-2040, (hér eftir SHOPUSA) sem flutningsmiðlara. Skráning sendingar hjá SHOPUSA jafngildir skuldbindingu þinni um að hlíta þeim almennu kjörum og skilmálum sem við setjum um notkun þjónustunnar, og eru í gildi að hverju sinni eins og birt eru á heimasíðu félagsins. SHOPUSA er einungis flutningsmiðlun og ber aldrei ábyrgð á ástandi vörunnar eða eiginleikum. Allar sendingar lúta skilmálum þessum;

 • SHOPUSA áskilur sér rétt til að velja þá siglingaleið sem SHOPUSA telur hentugasta hverju sinni. SHOPUSA má ráða undirverktaka til að sjá um ákveðna þætti þjónustunnar eða samningsins hvort sem er á eigin vegum eða á vegum starfsmanna sinna, umboðsaðila eða undirverktaka, og skulu þeir allir njóta samningsskilmála þessara. Enginn þeirra aðila hefur heimild eða umboð til að breyta eða falla frá samningsskilmálum þessum. Allar sendingar sem gerðar eru í einni skráningu skulu teljast ein sending. Sending getur haft marga viðkomustaði, eftir því sem SHOPUSA telur eðlilegt eða nauðsynlegt.
 • Nema um annað sé sérstaklega samið skriflega áður en boðið er í flutning, er þjónusta SHOPUSA takmörkuð við móttöku, flutning, tollafgreiðslu þar sem við á og afhendingu farms. Þú, sem þjónustukaupandi, staðfestir að sending megi vera sameinuð öðrum sendingum við flutning og að SHOPUSA sé heimilt að fylgjast með brottför og komu sendinga á öllum viðkomustöðum, en það sé þó ekki hluti af þjónustu SHOPUSA. SHOPUSA ber ekki ábyrgð á tjóni eða skaða á sendingu sé hún vegna; vöru sem SHOPUSA er ekki heimil móttaka á, SHOPUSA hefur hafnað móttöku á, eða SHOPUSA er heimilt að hafna móttöku á. Fresti SHOPUSA þjónustu skilgreindri í skilmálum þessum, á greiðandi sendingar ekki rétt til endurgreiðslu. Samþykki farmflytjandi sendingu sem SHOPUSA samþykkir ekki flutning á eða sem farmflytjanda er óheimilt að flytja, jafngildir það ekki afsals nokkurra þeirra réttinda sem felast í skilmálum þessum eða skilmálum þeim sem eru á heimasíðunni www.ShopUSA.is. Þú ert hvattur til að kynna þér rækilega alla skilmála seljanda vörunnar, þar með talið ábyrgðarskilmála og rétt þinn til að skila vörunni og fá hana endurgreidda. Það er á þína ábyrgð að vara sem flutt er til landsins sé lögleg og uppfylli þá skilmála og þær kröfur sem opinberir aðilar á Íslandi setja hverju sinni. Þú átt enga kröfu á SHOPUSA ef varan reynist ekki hæf til innflutnings eða fæst ekki samþykkt.
 • Ef vara við móttöku í vöruhúss SHOPUSA í Virginia Beach er að mati SHOPUSA gölluð eða löskuð þá áskilur SHOPUSA sér rétt til að hafna móttöku vörunnar. Móttaka vörunnar jafngildir hinsvegar ekki því að SHOPUSA hafi gengið úr skugga um að hún hafi ekki verið gölluð eða löskuð við móttöku. Ef SHOPUSA áframsendir gallaða vöru, þá undanskilur SHOPUSA sig allri ábyrgð á ástandi vörunnar þegar hún verður afhent þér. Ef þú óskar eftir því við SHOPUSA að áframsenda ekki vöruna, getur þú einungis farið fram á það við SHOPUSA að SHOPUSA sendi vöruna á þinn kostnað á áfangastað innan Bandaríkjanna, en í slíkum tilvikum undanskilur SHOPUSA sig einnig allri ábyrgð á ástandi vörunnar þegar hún verður afhent á viðkomandi áfangastað. Þótt SHOPUSA sendi þér ekki tilkynningu samkvæmt framangreindu ábyrgist SHOPUSA ekki að vörur sem SHOPUSA tekur á móti og áframsendir sé ávallt í lagi.
Takmarkanir á þjónustu

SHOPUSA býður upp á flutning á almennum vörum, sbr. hefðbundna skilgreiningu á því, skv. neðangreindum takmörkunum:

 • Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru eða pakkningum sem eru þyngri en sem nemur 2.000 kílógrömm eða rúmast ekki í 20 feta gámi.
 • Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru sem eru að verðmæti meira en 10.000,00 USD (eða samsvarandi fjárhæð í íslenskum krónum). Vörusendingar sem innihalda skartgripi (þó ekki hvunndagsstáss) að fjárhæð meira en 500,00 USD (eða samsvarandi fjárhæð í íslenskum krónum) eru ekki fluttar.
 • Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru sem innihalda vörur sem lúta takmörkunum að lögum eða reglum yfirvalda, s.s. en ekki eingöngu; vörur af afbrigðilegu verðmæti (svo sem en ekki eingöngu myntir, peningaseðlar, frímerki, fjármálagerningar (nema ávísanir), póstávísanir, verðskjöl á handhafa, eðalsteinar, iðnaðardemantar, dýra málma), vörur með hættueiginleikum, eða ef SHOPUSA telur að óheimilt sé að flytja vöruna til landsins. Samkvæmt lögum má eingöngu flytja tilteknar vörur með tilteknum hætti og ákveðnar vörur má ekki flytja með flugi.
 • Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru ef sérstakir verndartollar eru lagðir á vöruna eða ef flutningur, tollafgreiðsla og virðisaukaskattur er hærri en afgreiðslugjaldið eða ef varan er ekki merkt á nafn viðtakanda í Íslandi.
 • Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru ef vörusending hefur ekki áður verið skráð á heimasíðu SHOPUSA.
 • SHOPUSA veitir ekki þjónustu í tengslum við flutning lifandi dýra.
 • SHOPUSA hafnar tryggingu ef varan er notuð, eða ef hún er ekki send í upprunalegum pakkningum frá framleiðanda.
 • SHOPUSA ber ekki ábyrgð á flutning viðkvæmra vara eða vara sem þarfnast sérstakrar verndar frá hita eða kulda. Slíkar vörur eru eingöngu fluttar á þína ábyrgð vegna þess tjóns sem hlotist getur við flutning.
 • SHOPUSA mælir sérstaklega með því að vara sé tryggð sérstaklega, en á heimasíðu SHOPUSA er boðið upp á þann valmöguleika að óska eftir að SHOPUSA tryggi vöruna fyrir þína hönd. Hafir þú fengið tryggingu fyrir milligöngu SHOPUSA þarf að tilkynna um tjón á tryggðri vöru innan 15 daga frá viðtöku vörunnar á Íslandi. Ef vara hefur ekki borist innan 60 daga frá skráningu þinni þá áskilur SHOPUSA sér rétt á að afskrá vöruskráninguna þína.
 • Þú berð ábyrgð á upplýsingum um farmflutning sem veittar eru við skráningu. Það er enn frekar á þína ábyrgð að tryggja að með öllum skráningum fylgi allar nauðsynlegar upplýsingar fyrir farmflytjanda og móttökuaðila og að þær séu frágengnar og merktar, innihaldi þeirra lýst og flokkað og að meðfylgjandi séu upplýsingar, skjöl og önnur gögn sem eru nauðsynleg í hverju tilviki fyrir sig til að mögulegt sé að flytja vöruna og uppfylla skilyrði SHOPUSA og skilyrði laga og reglna.
Afhending
 • Þar sem við á, takist ekki að ljúka afhendingu farms, mun þjónustukaupanda vera skriflega tilkynnt um að afhending hafi verið reynd. Upp frá því er það á ábyrgð þjónustukaupanda að taka á móti farmi hjá næsta umboðsaðila SHOPUSA.
 • SHOPUSA er heimilt að afhenda þjónustukaupanda sendingu eða umboðsaðila hans, á heimilisfang eða staðsetningu uppgefna í skrám SHOPUSA, til einhvers þess sem er staddur á heimili eða staðsetningu uppgefna í skrám SHOPUSA, eða á skynsamlegum stað sem kemur í stað heimilis eða staðsetningar eða í samræmi við viðskiptavenju. Heimild SHOPUSA til afhendingar takmarkast ekki við þjónustukaupanda. SHOPUSA er heimilt að nýta rafræn tæki til að tryggja sönnun afhendingar og þú samþykkir að mótmæla ekki afriti þess sem sönnun á þeim forsendum að upplýsingar eru fengnar rafrænt eða geymdar í rafrænu formi.
 • Sendingar sem þjónustukaupandi synjar móttöku, eða ef afhending tekst ekki af öðrum sökum, verða geymdar í fjórar vikur, og SHOPUSA mun reyna að hafa samband við þig vegna frekari leiðbeininga. Þú ert ábyrgur fyrir greiðslu allra gjalda, þar á meðal en ekki eingöngu, áframsendingar, ráðstöfunar, eða endursendingar kostnaði, sem og skatta og tolla, ef við á.
Áskilnaður um að synja eða fresta þjónustu
 • Öðlist SHOPUSA vitneskju um að einhver sending uppfylli ekki ofangreind skilyrði eða takmörkunum, er SHOPUSA heimilt að synja sendingu (eða sendingar sem hún er hluti af) og, ef flutningur er þegar hafin, er SHOPUSA heimilt að stöðva eða fresta sendingu og leggja hald á vöruna.
 • SHOPUSA áskilur sér rétt til að neita að veita þjónustu sé sending talin hættuleg eða ef eiginleikar sendingar eru þess eðlis, að mati SHOPUSA, vegna eiginleika sinna að hún geti skaðað, óhreinkað eða eyðilagt aðrar sendingar eða tæki SHOPUSA. SHOPUSA áskilur sér rétt til að synja sendingar, eða að hafa milligöngu um sendingu frá landi eða stað, þar sem að mati SHOPUSA er; óöruggt, ótryggt efnahagsástand eða óhagkvæmar kringumstæður.
 • SHOPUSA má kjósa að stöðva flutning á sendingu eða farmi ef vörur eru taldar óásættanlegar til flutnings af einhverjum ástæðum, geti SHOPUSA ekki haft áhrif á sendingu við fyrstu tilraun þeirra til þess, ef sendandi synjar móttöku eða ef ekki tekst að innheimta þóknanir frá viðtakanda. Þú ert ábyrgur fyrir greiðslu allra gjalda, í samræmi við gildandi gjaldskrá SHOPUSA, sem hlýst af frestun eða stöðvunar sendingar, þar á meðal en ekki eingöngu, áframsendingar, ráðstöfunar, eða endursendingar kostnaðar, sem og skatta og tolla, ef við á.
 • Þjónustukaupandi er ábyrgur fyrir eðlilegum kostnaði og útgjöldum SHOPUSA (þar á meðal geymslukostnaði), vegna slíks tjóns, þar á meðal skatta og innflutningsgjalda sem SHOPUSA þarf að standa straum af og vegna allra krafna sem gerðar eru á hendur SHOPUSA vegna sendingu sem ekki stenst þær kröfur eða takmarkanir settar fram í skilmálum þessum eða vegna synjunar eða stöðvunar sendingar í samræmi við skilmála þessa.
Ákvæði vegna tollafgreiðslu alþjóðlegra sendinga
 • Öll nauðsynleg gögn í tengslum við tollafgreiðslu eru veitt af þér. Með því að veita tilskilin gögn, staðfestir þú að allar yfirlýsingar þínar og upplýsingar í tengslum við inn- og útflutning séu rétt og sönn. Enn frekar ert þú meðvitaður um ábyrgð þína að lögum, og að svik eða ósannar upplýsingar af þinni hálfu geta leitt til nauðungarsölu, uppboðs eða upptöku sendingar. Þegar til sendingar er stofnað fyrir milligöngu SHOPUSA, veitir þú SHOPUSA umboð til að tollafgreiða eða greiða önnur opinber gjöld, þar sem við á.
 • Sektir, geymslugjald eða annar kostnaður sem hlýst af aðgerðum tollayfirvalda eða skorts á upplýsingum frá þér eða móttakanda eða vanrækslu þinni á að afla tilskilinna gagna, leyfa eða heimilda mun vera innheimt af móttakanda ásamt tollum, sköttum og gjöldum. Þú ert bótaskyldur ef móttakandi vanefnir eða greiðir ekki.
Stöðvun þjónustu
 • SHOPUSA ber ekki ábyrgð á því ef þjónusta stöðvast eða fellur niður þar á meðal, en ekki eingöngu ef: ekki næst í móttakanda sendingar; náttúruhamfarir; óhappaatvik eða óhappatilvik; aðgerðir yfirvalda hvort sem þær eru lögmætar eða ólögmætar; aðgerðir eða aðgerðarleysis tollayfirvalda; ófullnægjandi upplýsinga frá þér; öryggisráðstafanir yfirvalda eða annarra; uppþot; verkföll; mótmæla; niðurfall samgönguleiða; náttúruhamfara.
Ábyrgð vegna tjóns eða skemmda
 • Ábyrgð SHOPUSA ræðst af og er takmörkuð af gildandi íslenskum lögum og reglum. SHOPUSA ber eingöngu ábyrgð á tjóni sé það af völdum óforsvaranlegra aðgerða eða aðgerðaleysis SHOPUSA. Þó skal bótaskylda SHOPUSA takmarkast í samræmi við ákvæði skilmála þessara og nær eingöngu til sannanlegs tjóns en aldrei að fjárhæð hærri en 100,00 USD vegna hverrar einstakrar sendingar. SHOPUSA ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af beiðni um að stöðva, endursenda eða breyta áætlunarleið sendingar, sé það ekki á valdsviði SHOPUSA, mistakist það eða SHOPUSA hafni slíkri beiðni.
Tímamörk krafna
 • Allar kröfur á hendur SHOPUSA verða að vera sendar inn skriflega innan skynsamlegra tímamarka en alltaf innan 14 daga frá afhendingu ef um er að ræða skemmda vöru og alltaf innan 21 dags frá afhendingu. SHOPUSA ber enga ábyrgð í tengslum við sendingu nema mál hafi verið höfðað vegna hennar innan sex mánaða frá afhendingu, eða í þeim tilfellum að afhending eigi sér ekki stað, innan tveggja mánaða frá áætluðum afhendingardegi. Þetta ákvæði víkur þó fyrir betri rétti þínum samkvæmt alþjóðasáttmálum eða ófrávíkjanlegum ákvæðum laga.
Upplýsingavernd
 • Þú samþykkir að SHOPUSA og öðrum félögum innan samsteypunnar er heimilt að að nýta þær upplýsingar sem gefnar eru upp til innri stjórnunar, skipulags og eftirlits, vörukaupa og umsýslu viðskiptareiknings þínum og í auglýsingaskyni fyrir þjónustu og vörur SHOPUSA og fyrirtækja þess. Þér eru þó áskilin viss réttindi í tengslum við upplýsingarnar að lögum svo sem til aðgangs að þeim, leiðréttingar þeirra og að mótmæla notkun þeirra í auglýsingarskyni.
Gjaldskrá
 • Á vefsíðu SHOPUSA er reiknivél sem áætlar verð þess að koma vörunni í þínar hendur á Íslandi. Reiknivélin reiknar afgreiðslugjald á Íslandi út frá FOB verði vörunnar sem þú slærð inn í reiknivélina. Summa afgreiðslugjaldsins og FOB verðsins er sú fjárhæð sem þú þarft að greiða fyrir vöruna og þjónustuna, þó með fyrirvara um breytingu á tollgengi fram að tollafgreiðsludegi og ákvæðum skilmála þessara.
 • FOB verð er reikningsverð vörunnar að meðtöldum söluskatti og flutningskostnaði innan Bandaríkjanna til vöruhúss SHOPUSA í Virginia Beach. Vörur í Bandaríkjunum eru venjulega auglýstar án söluskatts og án flutningskostnaðar. Það er því mikilvægt að þú bætir söluskatti og flutningskostnaði innan Bandaríkjanna við vöruverðið, þegar það á við.
 • Afgreiðslugjaldið er reiknað út frá Tollgengi. Tollgengi er síbreytilegt og hefur áhrif á afgreiðslugjaldið, til hækkunar eða lækkunar. Að öðru leyti er verðið til þín endanlegt verð eins og það kemur fram í reiknivélinni og á staðfestingu skráningar frá SHOPUSA.
 • Þú berð ábyrgð á greiðslu afgreiðslugjaldsins til SHOPUSA, hvort sem varan er afhent þér eða ekki. Varan fæst ekki afhent nema gegn greiðslu afgreiðslugjaldsins. Gjalddagi er þann dag sem varan er móttekin í vöruhúsi í Virginíu. Við áskiljum okkur rétt til að innheimta dráttarvexti 15 dögum eftir gjalddaga skv. III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001. Einnig áskiljum við okkur rétt til að innheimta geymslugjald hafi varan ekki verið sótt innan 7 daga frá þeim degi sem komutilkynning var send til þín.
 • SHOPUSA áskilur sér rétt til að afhenda vöruna öðrum en þér á tilgreindum afhendingarstað, enda verði kvittað fyrir móttöku hennar.
 • Ef þú hefur athugasemdir við afgreiðslugjaldið verður þú að láta tilkynna SHOPUSA innan 30 daga frá gjalddaga, annars telst það samþykkt, nema sérstakar aðstæður réttlæti töfina.
 • SHOPUSA hefur heimild til þess að fara fram á að þú setjir tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda sem til hafa fallið eða til munu falla vegna notkunar þinnar á þjónustu SHOPUSA, enda sé slík trygging eðlileg miðað við aðstæður allar.
Almenn ákvæði
 • SHOPUSA áskilur sér rétt, en er ekki skylt, að opna og rannsaka hvaða sendingu sem er á vegum SHOPUSA vegna flutnings.
 • Aðilar eru sammála um að komi til ágreinings á milli þeirra, skuli þeir af fremsta megni leitast við að jafna allan ágreining með samkomulagi sín á milli. Ef það ber ekki árangur, eru þeir sammála um að fjalla ekki um ágreininginn í fjölmiðlum heldur reka mál um hann fyrir dómstólum og er héraðsdómur Reykjavíkur rétti vettvangurinn til þess.
Hvað um skráningargjaldið upp á 1 dollar - hvað er það?
 • 1 dollar er tekinn út af kortinu þínu við skráningu og er lagður inn strax aftur. Þetta tengist einungis prufukeyrslu á kreditkortinu við skráningu og fer inn og út.
Hvað er endurgreiðsla?
 • Engurgreiðsla kemur til af hálfu seljanda þegar vara hefur ekki verið til á lager eða pöntun er cancellerað af öðrum ástæðum.

ShopUSA stendur vörð um persónuupplýsingar viðskiptavina sinna með hjálp upplýsingatækninnar og notar til þess bestu mögulegu aðferðir. Þessi fullyrðing á við um þær upplýsingar sem skráðar eru á www.shopusa.is og á við söfnun og vistun upplýsinga. Með notkun á www.shopusa.is samþykkir þú meðhöndlun persónuupplýsinga eins og tilgreint er hér að neðan

Öflun persónuupplýsinga þinna
 • shopusa.is safnar persónuupplýsingum þínum eins og netfangi, nafni, símanúmeri og heimilisfangi án þess að þær séu persónugreinanlegar.Þessar upplýsingar verða einungis notaðar í þeim tilgangi að veita þér bestu mögulegu þjónustu
Örugg kaup á netinu
 • shopusa.is notar 256-bit SSL certificate from Symantec. Notkun þessa kerfis eykur öryggi með dulkóðun upplýsinga eins og t.d. kreditkortaupplýsinga en þær eru rækilega dulkóðaðar í kerfinu.
Resources
 • Vefsíðan innifelur linka yfir á aðrar vefsíður. Shopusa.is er ekki ábyrg fyrir meðferð persónuupplýsinga eða innihaldi á þeim vefsíðum
Tölvupóstar til okkar
 • Tölvupóstlinkar á síðunni okkar heimila þér að vera í beinu sambandi við okkur með hvaða spurningar sem upp kunna að koma. Við lesum öll skilaboð og gerum okkar besta til að svara þeim hratt og örugglega. Upplýsingarnar sem þú sendir okkur eru nýttar til að bregðast hratt og örugglega við spurningum og athugasemdum.
Hafðu samband
 • Ef þú hefur frekari spurningar varðandi meðferð persónuupplýsinga eða hvernig þær reglur eru í framkvæmd á þessari síðu hikaðu ekki við að setja þig í samband við:
  www.shopusa.is